Bemutatkozˇ           Sajtˇfigyel§           HÝrek-aktualitßsok           KÚpgalÚria
2018. augusztus 18. szombat -   Ilona napja van - holnap Huba napja lesz.         Adatkezel├ęsi elveink

Adatkezelési Tájékoztató


A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezel├Á) a
 http://www.borakft.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezel├Á ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveir├Ál és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehet├Áségeir├Ál.

 

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1. Adatkezelés célja

1.1. Hírlevél

Hírlevélre történ├Á feliratkozás esetén az Érintett által megadott e-mail címre direkt marketing tartalmú és az Adatkezel├Á szolgáltatására vonatkozó tartamú hirdetés kiküldése.

 

Adatkezel├Á a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltér├Á célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történ├Á kiadása - hacsak törvény ett├Ál eltér├Áen nem rendelkezik kötelez├Á er├Ável – az Érintett el├Ázetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezel├Á az eredeti adatfelvétel céljától eltér├Á célra kívánja felhasználni, err├Ál az Érintettet tájékoztatja, és ehhez el├Ázetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illet├Áleg lehet├Áséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

1.2. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel esetén az Érintett által megadott adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel céljára használjuk.

 

Adatkezel├Á a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltér├Á célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történ├Á kiadása - hacsak törvény ett├Ál eltér├Áen nem rendelkezik kötelez├Á er├Ável – az Érintett el├Ázetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezel├Á az eredeti adatfelvétel céljától eltér├Á célra kívánja felhasználni, err├Ál az Érintettet tájékoztatja, és ehhez el├Ázetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illet├Áleg lehet├Áséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

2. Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezel├Á általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg├Á szolgáltatások egyes kérdéseir├Ál szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

Az Adatkezel├Á a neki megadott személyes adatokat nem ellen├Árzi. A megadott adatok megfelel├Áségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerz├Ád├Á felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felel├Ásséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címr├Ál kizárólag ├Á vesz igénybe szolgáltatást. E felel├Ásségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefügg├Á mindennem├╗ felel├Ásség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

3. Az Adatkezel├Á mint adatkezel├Á adatai

Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.
Székhely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telephely: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Ügyfélszolgálat: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telefonszáma: +36-66/529-640
Email cím: info@borakft.hu
Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-004352
Bejegyz├Á bíróság megnevezése: Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 11432056-2-04
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74178/2014.

 

4. Az adatkezelés id├Átartama

4.1. Hírlevél

Hírlevél esetében az Adatkezel├Á, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozás során rögzített adatait, ameddig az Érintett a hírlevélr├Ál le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezel├Á 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréb├Ál. 


4.2. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel esetében az Adatkezel├Á, mindaddig kezeli az Érintett Kapcsolatfelvétel során rögzített adatait, ameddig az Érintett és az Adatkezel├Á kapcsolatban állnak. 

 

4.3. Technikai adatok

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás id├Ápontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott meg├Árzési kötelezettségek teljesítését.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:

- email cím
- név

 

5.2. Kapcsolatfelvételkor  megadott adatok:

- név
- lakcím

- telefonszám

- e-mail cím

 

5.3. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkez├Á számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezel├Á rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és id├Ápontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngész├Ájének típusa, a megtekintett és az el├Áz├Áleg látogatott weboldal címe. 

Az automatikusan rögzítésre kerül├Á adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelez├Ávé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezel├Á fér hozzá.

 

Az Adatkezel├Á rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gy├╗jthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a bármely szolgáltatás igénybevételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkez├Á adatokkal.

 

A Honlap html kódja az Adatkezel├Át├Ál független, küls├Á szerverr├Ál érkez├Á és küls├Á szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ├Á szerverükre történ├Á közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gy├╗jteni.

 

Küls├Á szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezelésér├Ál az adatkezel├Ák tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhet├Áségük: www.google.com/analytics/

 

5.4. Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy az Adatkezel├Á Honlapján minden tartalom megtekinthet├Á legyen, az Érintett részér├Ál cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelel├Áen a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak m├╗ködéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméret├╗ szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngész├Á elment. Ennek megtörténtér├Ál az Érintett az Adatkezel├Át├Ál nem kap további értesítést.

 

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

 

Az Adatkezel├Á kétféle cookie-t használ:
- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törl├Ádnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezel├Á Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon m├╗ködni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelel├Áen tudjanak m├╗ködni.

 

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezel├Á a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngész├Á cookie file-jában. Ennek id├Átartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngész├Ájében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az Adatkezel├Á adatokat gy├╗jt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat az Adatkezel├Á nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történ├Á felhasználását, bármikor letilthatja az Adatkezel├Á fent feltüntetett elérhet├Áségeinek bármelyikén.

 

A fenti információkat az Adatkezel├Á a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

A legtöbb böngész├Á menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngész├Áben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 
- hogyan adjon utasítást böngész├Ájének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


6. Az adatokat megismer├Á személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat els├Ádlegesen az Adatkezel├Á illetve az Adatkezel├Á bels├Á munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

 

Adatfeldolgozó megnevezése:

Név: Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.      
Telefonszám: +36-66/529-640
E-mail: info@borakft.hu

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Alföld.Net Internetszolgáltató - Tom-Technik Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.
 
Telefonszám: +36-66/520-600
E-mail: info@alfold.net

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelez├Áen meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehet├Áségek
7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezel├Á által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. 

 

Az Adatkezel├Á az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id├Átartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezel├Á a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezel├Á munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhet├Áségeken keresztül.

 

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhet├Áségek valamelyikén. Az Adatkezel├Á a kérelem beérkezését├Ál számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezel├Á a szükséges id├Átartamig meg├Árzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezel├Á zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhet├Á, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhet├Á, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

A helyesbítésr├Ál, a zárolásról és a törlésr├Ál az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mell├Ázhet├Á, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezel├Á az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követ├Á 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezel├Á a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id├Án belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésér├Ál a kérelmez├Át írásban tájékoztatja. 

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhet├Áségeken gyakorolhatja: 
Név: Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.
Székhely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telefonszám: +36-66/529-640
E-mail: info@borakft.hu

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

 

2. Bíróság el├Átt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezel├Á jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezel├Á ilyen esetben minden t├Ále telhet├Á segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsért├Á személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. E-mail címek felhasználása

Az Adatkezel├Á kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszer├╗ségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése els├Ásorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így els├Ásorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

9. Hírlevél

Az Adatkezel├Á lehet├Ávé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az Adatkezel├Á a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldésér├Ál. Ezt megteheti levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történ├Á kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a „Leiratkozás” linkre kattintania. Továbbá az Érintett emailben vagy postai úton is kérheti a törlést. Ebben az esetben az Adatkezel├Á minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A foglalás vagy kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezel├Á csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi el├Áírásoknak megfelel├Á esetekben és módon küld.

 

10. Adatbiztonság

Az Adatkezel├Á kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illet├Áleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezel├Á fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek el├Ázetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követ├Áen az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.


Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2014.05.27. napjától érvényes.

A Honlap Adatvédelmi Tájékoztató elérhet├Á és letölthet├Á: itt

 

 Web oldal kÚszÝtÚs - ML Art Consulting Webdesign - www.mlart.hu
Webes fejlesztÚs
Programozßs


 
A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. elk÷telezett a kulturßlt italfogyasztßs irßnt.
Szeszesital fogyasztßsßt 18 Úv alatt nem ajßnljuk.

KÚrjŘk, adja meg Úletkorßt!
Oldal elhagyßsa